Bort ifrån prestation

Louise Hellbom · 4 nov, 2020

Traditionella aktiviteter i skolan är ofta relaterade till tränings- eller prestationsmoment. Det finns en norm om perfektion som blir problematisk för många ungas hälsa. Skolan som social arena tillsammans med krav på prestationer är påfrestande för många elever, särskilt tjejer. Sociologiforskaren Linda Hiltunen har gjort en avhandling : Lagom perfekt; erfarenheter av ungas ohälsa. Här har eleverna själva fått sätta ord på vad som kan ligga bakom den ökade ohälsostatistiken. Många unga pratar om prestation och att "prestera sig själv". Den sociala tillvaron i skolan beskrivs av många som ett framträdande, där man spelar olika roller. En elev skriver att hon gömmer en del av sin personlighet under skoltid och att hon ständigt är rädd för att göra fel. ”Det är ens person man ska leverera”, skriver hon. Många brottas med målet att vara så normal som möjligt men att ändå sticka ut lite grann men inte för mycket, att vara lagom perfekt.

Över 70 procent av de medverkande i studien ser skolarbete som en bidragande orsak till upplevd ohälsa. Hur det tar sig uttryck beror på elevens inställning till och förutsättningar för skolarbete. Hiltunen har identifierat tre huvudsakliga berättelser utifrån ungdomarnas uppsatser. Hon har sett mönstret av prestationsinriktade elever, fritidsinriktade elever och skoltyngda elever. I samtliga tre grupperna finns stress. Stressen har olika orsaker och tar sig uttryck på olika sätt. De skoltyngda eleverna är de som är mest oroande då deras sätt att hantera stressen blir destruktivt. Att lära sig copingstrategier för stress i skolan borde vara ett grundläggande ämne men även något som upprepas och tränas aktivt i skolmiljön. det blir vidare en skyddsfaktor i livet utanför skolan där barnen kan bygga resiliens genom skolans aktiviteter. 

På stillin har vi utvecklat övningar som skapar utrymme för ungdomar att träna på att vara sig själva, förstå och lära sig om sig själva, sin stress och hitta copingstrategier som funkar. 

länkar https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/tvanget-att-prestera-paverkar-ungas-halsa

Dela artikeln